รับทำสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ is ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก ราคากันเองค่ะ
รับทำวิทยานิพนธ์ , การค้นคว้าวิจัยอิสระ (is)
ทำวิจัย สารนิพนธ์
รับวิเคราะห์และประมวลผลด้วย SPSS รับทำแผนการตลาด แผนธุรกิจ แปลภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี และ ปริญญาโท
รับทำตั้งแต่บทที่ 1-5 หรือ บางบทก็ได้ค่ะ(รับรองผลแก้ไขฟรีไม่คิดเงินเพิ่ม)
โดยนักสถิติและทีมงานมืออาชีพ!!!!

รับวิเคราะห์กรณีศึกษา รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด รายงาน การบ้านต่างๆ
นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (ราคาไม่แพงค่ะ) รับรองผลการทำงานจนผ่านค่ะ

รับวิเคราะห์ SPSS และ ทำวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ งานวิจัย รับพิมพ์งาน
ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย ต้องทำอะไรบ้าง
1. ตั้งชื่อ ทำ Proposal เสนอ
2. บทที่ 1 บทนำ ภูมิหลัง ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3. บทที่ 2 ค้นข้อมูล ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
4. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
5. บทที่ 4 วิเคราะห์ผล หาค่าสถิติ ทดสอบสมมติฐาน โปรแกรมที่นิยมใช้งานคือ SPSS ประมวลผลและแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้
6. บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลว่าสอดคล้องกับทฤษฎีหรือแนวคิดจากบทที่ 2 ในส่วนใด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

ราคากันเองค่ะ ป.ตรี-ป.โท บทที่ 1-5 สามารถเลือกทำบางบทได้ค่ะ

คันนายาว จตุจักร ดินแดง บางกะปิ บางเขน บึงกุ่ม ลาดพร้าว ลาดพร้าว วังทองหลาง หลักสี่ ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์