ประสบการณ์ทำงานด้านการทำงานวิจัย ขณะที่เรียนปริญญาโทได้ทำงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มุกดาหาร แม่สอด โดยได้ตีพิมพ์ลงวารสารการเงินการคลัง ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นอกจากนี้ ในส่วนงานที่รับผิดชอบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ตัวชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และเคยลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งสามารถใช้โปรแกรม STATA และ SPSS ได้อย่างเชี่ยวชาญ และสามารถแปลภาษาไทย-อังกฤษ และอังกฤษ- ไทย

พระนคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2022 ดีดีเฮ้าส์