ผู้จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด  ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการจำหน่าย และติดตั้ง กล้องวงจรปิด แบบครบวงจรปิด ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง รับประกันหลังการขาย บริษัทมีเงินทุนจดทะเบียน 5,00,000 บาท ด้วยความมมุ่งมั่นในการทำงานที่มีประสบการณ์มานานในตัวผู้บริหารและทีมงาน ทำให้ บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด มีความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นให้บริการที่ดีซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ งานติดตั้งมีทั้งงานเล็กๆ จนถึงงานใหญ่ๆ มากว่า 12 ปี ทำให้บริษัทมีทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าที่ใช้บริการกันมาอย่างยาวนาน จนมีการแนะนำบอกต่อกันมา เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย

ด้วยหลักจรรยบรรณ โดยการทำงานอย่างมีความซื่อสัตย์ มีความเป็นธรรมโปร่งใส รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ โดยไม่ดำเนิดการอันเป็นข้อละเว้นหรือทำการหลีกเลี่ยงการทำงานหรือปฎิเสธความรับผิดชอบของงานที่ทำ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความเข้าใจ ความชำนาญ ความระมัดระวัง เอาใจใส่ต่อการปฎิบัติงาน และทางบริษัทเองก็ตระหนักถึงอันตราย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ

ด้านคุณภาพ เป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวัง ร่วมกันปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มองว่าลูกค้ามีทางเลือกมากมาย คุณภาพขององค์กรจะเป็นตัวกำหนดว่าลูกค้าจะเลือกเราหรือไม่ บริษัทมีความคาดหวังและตั้งเป้าหมายไว้สูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดำเนินการอย่างรวดเร็วและตัดสินใจอย่างทันเวลา มีเหตุผล

ด้านโอกาส ความคิดและแรงบันดาลใจของพนักงาน ทำให้เกิดโอกาสที่ดีอย่างต่อเนื่องและไร้ขีดจำกัด การพัฒนาและปรับปรุงทุกสิ่งบริษัททำอย่างต่อเนื่อง ทั้งในฐานะองค์กรและปัจเจกบุคคล ส่งเสริมและจูงใจให้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อขยายฐานความรู้และความสามารถของพนักงาน เพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้เป็นอย่างดี ความมั่นใจเป็นสิ่งกระตุ้นให้องค์กรยอมเสี่ยง ทดลองและร่วมมือซึ่งกันและกัน ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ด้านความรับผิดชอบ บริษัทที่ประสบความสำเร็จทำให้มนุษย์มีสภาพที่ดีขึ้น องค์กรจะรักษามาตรฐานสูงสุดทางจรรยาบรรณความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในทุกหนทุกแห่ง และยกย่องบทบาทของพนักงานขององค์กรที่มีต่อชุมชน

ด้านนวัตกรรม บริษัทได้รับการส่งเสริมโดยมุ่งมั่นต่อการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาความสำเร็จของผู้ก่อตั้งองค์กร เป็นแรงบันดาลใจให้ไขว่คว้าหาความรู้ ความคิดใหม่ๆ ที่ทรงพลังและสามารถนำไปผลิตหรือจำหน่ายได้เสมอ บริษัทแสวงหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผย เห็นคุณค่าของประสบการณ์และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

200 ถนนบรมราชชนนี 70 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 ทวีวัฒนา บางกรวย บางแค บางใหญ่ พุทธมณฑล ศาลายา สามพราน หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 ดีดีเฮ้าส์